Πρόσκληση μετόχων της DRACULIS LIFT A.E.E.E.B.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της «DRACULIS LIFT A.E.E.E.B.E»

Πρόσκληση Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας  «DRACULIS LIFT A.E.E.E.B.E» 

Σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός  Ικαρίας 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

  1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως 2017, (01/01/17 έως 31/12/17) καθώς επίσης των αποτελεσμάτων χρήσεως  και του πίνακα διαθέσεως των κερδών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  για τα πεπραγμένα της χρήσεως  2017.
  3. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμό της αμοιβής τους.

Κάθε μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της καταθέσεις καθώς και το τυχόν έγγραφο Αντιπροσώπευσης  στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον  ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Μεταμόρφωση, 10/09/2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ Σ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ                                    ΓΙΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

                                                                                                         ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

                    

 

Για την εταιρεία
Δρακούλης Στυλιανός

  

Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος

 

draculis-texnologia-pou-sas-anevazei-icon

DRACULIS - Πάντα ένα βήμα μπροστά

Scroll Up